POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l'usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l'acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D'acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent,  i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part d'un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

 • ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES
 • CIF: G56293341
 • Domicili social: Av. Diagonal 449, 4º de Barcelona, 08036, Barcelona
 • Email: info@perits.org
 • Telèfon: 934100405
 • Dades del DPD: OCTALIA COMPLIANCE. info@octalia.es

2.- LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de dades és l'execució de la relació contractual. Serà necessari que l'usuari faciliti les dades necessàries requerides com a obligatòries. Si no es faciliten les dades requerides, podria implicar la resolució de la relació contractual.

Igualment, en cas d'erorrs o modificaciones a les dades facilitades, haurà de comunicar els canvis necessaris.

3.- FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web seran tractades exclusivament amb la finalitat d'enviar-vos la informació sol·licitada. A més, si ho consent explícitament, podem enviar-vos correus electrònics amb informació sobre els nostres serveis i activitats que esperem siguin del vostre interès. Quan les seves dades pateixin canvis, si us plau, avisi'ns a les dades de contacte facilitades, amb els canvis esmentats per tal de poder mantenir les seves dades actualitzades i ser capaços de respondre de la seva veracitat.

Conservarem les seves dades el temps necessari per dur a terme la finalitat per a la que han estat facilitades i ser capaços de complir, si s'escau, les responsabilitats legals que es puguin derivar d'elles. Si no exerceix el seu dret d'oposició o cancel·lació al tractament de les seves dades, entenem que continua interessat en seguir sent part del nostre fitxer de clients mentre que el tractament sigui adequat a la finalitat per la qual es van facilitar.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol propòsit particular que anteriorment hagués acceptat sense que tingui implicació en la legalitat del tractament basat en aquest consentiment

4.- CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s'hagués informat explícitament.

5.- DRETS DE L'USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

 • Dret a l'accés a les seves dades
 • Dret de rectificació
 • Dret de supressió
 • Dret d'oposició
 • Dret a la portabilitat
 • Dret a la limitació del seu tractament

Pot exercir qualsevol d'aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic info@perits.org, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d'exercir-los a la web de l'Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

6.-  XARXES SOCIALES

La visita als perfils públics de ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES  a les xarxes socials no suposa la captació de dades personals, excepte que s'autoritzi expressament.

7.- PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

8.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les dades utilitzades o facilitades a les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments socials i professionals de ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSESo de tercers de la seva xarxa; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l'efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l'Usuari. El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva.

En tot cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l'tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a info@perits.org En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d'una reclamació de tutela de drets.

9. FORMA PART DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ

En compliment d'allò que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, li comuniquem que amb l'acceptació de la present política de privacitat, vostè atorga el seu consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti, així com el seu CV, s'incorporin i siguin tractades en fitxers de Recursos Humans sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES amb CIF G56293341 i domicili a Av. Diagonal 449, 4º de Barcelona, 08036, Barcelona per tal de formar part de la base de dades de Pèrits, sent cancel·lats després del compliment el període establert legalment.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PERITS JUDICIALS I FORENSES es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Vostè autoritza a la publicació de les seves dades a la pàgina web de l'associació per a permetre la seva consulta per part dels usuaris.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb les finalitats a les quals aquest formulari es refereix.

Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l'tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a Av. Diagonal 449, 4º de Barcelona, 08036, Barcelona o bé a l'correu electrònic info@perits.org.

Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada o adaptada els canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals.