Estatuts

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PÈRITS JUDICIALS I FORENSES COL·LABORADORS DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA existeix a l’empara de l’article 22 de la Constitució, i regula les seves activitats d’acord amb la Llei 4/08 de 24 d’abril.

Article 2

Els fins de l’Associació són:

a) Elevar la qualitat de l’acte pericial, i vetllar pel prestigi professional del perit.

b) Patrocinar, representar i defensar l’Associació davant de persones físiques o jurídiques, institucions, jutjats i tribunals, exercint accions legals, si cal, per protegir llurs interessos en l’actuació pericial.

c) Formular els projectes, els reglaments i les modificacions que l’Associació consideri oportuns per a una millor eficàcia en el seu propi desenvolupament.

d) Realitzar aquells actes de tipus cultural i científic, que l’Associació consideri adients.

e) Col·laborar en tot allò que pugui afavorir la millora de l’Administració de Justícia.

f) Mantenir una estreta col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i amb qualsevol organisme públic de l’àmbit de la Justícia en tots aquells aspectes relacionats amb la pràctica de la perícia en general i la perícia judicial en concret, assumint les funcions que li puguin ser encomanades.

g) Elaborar els dictàmens i informes que en l’àmbit dels coneixements dels seus membres li siguin sol·licitats per qualsevol entitat pública o privada.

h) Establir normes tècniques, deontològiques i de comportament professional a les quals els associats hauran d’ajustar-se en la seva actuació.

i) Vetllar pel prestigi professional de la tasca del perit.

j) Fomentar la formació continua dels membres de l’Associació.

k) Vetllar perquè els membres de l’Associació actuïn amb objectivitat, professionalitat, responsabilitat, independència i imparcialitat, i mantinguin la confidencialitat deguda sobre les seves actuacions

l) Mantenir entre els associats la millor harmonia i la més estreta col·laboració.

m) Fomentar la intervenció del perit en assumptes de mediació i arbitratge.

Queda exclòs de la finalitat de l’Associació tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona (08036), a l’Avinguda Diagonal, 449 4rt pis, segon. L’àmbit d’activitat principal de l’Associació és el de Catalunya, sense perjudici de poder actuar i promocionar l’Associació i els seus membres fora de Catalunya.

2.- El canvi de domicili dintre de la ciutat de Barcelona no requerirà el tràmit previst per la modificació d’Estatuts.

3.- Es podran crear delegacions de l’Associació en les diferents demarcacions catalanes, i, si s’escau, representacions en altres territoris de fora de Catalunya.

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS

Article 4

Els associats seran:

a) Exercents: els associats que estiguin en actiu i compleixin els requisits d’aquests Estatuts i dels reglaments que els desenvolupin.

b) No exercents: els associats que manifestin, una vegada donats de baixa de la seva actitivat professional, voler seguir sent membres de l’Associació, satisfent la quota corresponent.

c) D’honor: La Junta Directiva podrà atorgar aquesta consideració als membres de l’Associació i a altres persones, en reconeixement als seus mèrits, a la seva tasca duta a terme en benefici de l’Associació i de la figura del perit.

2. Els associats no exercents no podran ostentar càrrecs directius ni representatius.

4.1 - Sol·licitud d’inscripció.

Poden formar part de l’Associació les persones físiques que compleixin els requisits exigits estatutàriament. Caldrà presentar una sol·licitud dirigida a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en el termini previst.

Quan la Junta Directiva rebi una sol·licitud d’ingrés, podrà designar un ponent membre de la Junta Directiva, o designar un associat adscrit a l’àrea o especialitat en la qual es sol·licita l’ingrés, per tal que emeti informe no vinculant a la Junta Directiva sobre la sol·licitud rebuda. Els requisits que tot sol·licitant d’ingrés haurà de complir són:

a) Ser major d’edat.

b) Emplenar la sol·licitud d’ingrés que li serà lliurada a l’Associació.

c) Acreditar dos anys d’experiència professional en la o les àrees a la o les que sol·licita la seva incorporació.

d) Acreditar dos anys d’experiència en la realització de peritatges davant els Tribunals.

La Junta Directiva podrà eximir al sol·licitant del compliment del requisit d) en el següents casos:

- Acreditar haver realitzat el curs o els cursos que tinguin el contingut acadèmic suficient i adequat per a exercir com a perit davant els Tribunals. Es valoraran especialment els cursos de formació universitaris dotats de crèdits ects o similars.

- O bé, acreditar haver col·laborat professionalment durant un període de dos anys amb un perit judicial especialitzat en l’àrea dins la qual se sol·licita la inscripció.

e) Estar donat d’alta en el col·legi professional corresponent a la seva àrea durant els dos anys d’experiència en la realització de peritatge, sempre i quan aquesta col·legiació sigui legalment obligatòria per a exercir com a perit.

f) Acreditar estar en possessió dels títols d’especialització necessaris per a poder exercir l’especialitat pericial dins la qual se sol·licita l’ingrés com a associat

g) Acreditar estar donat d’alta en el cens fiscal com a persona física o amb la figura de persona jurídica en els dos anys d’experiència en peritatge davant els Tribunals, i que es correspongui amb l’especialitat professional dins la qual se sol·licita l’ingrés.

h) Satisfer la quota d’inscripció inicial vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ingrés.

i) Presentar una declaració jurada de no haver estat sancionat ni inhabilitat penalment ni haver rebut cap sanció professional de l’Administració o de les entitats de les que ha estat o és membre.

j) Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi l’acte pericial amb una cobertura mínima de 150.000 Euros, ja sigui a títol individual o mitjançant una pòlissa col·lectiva a través de l’entitat professional a la que pertanyi. Aquesta cobertura podrà ser revisada periòdicament per la Junta Directiva.

k) Si l’aspirant és funcionari o ocupa un càrrec públic, la Junta Directiva establirà els requisits addicionals que el sol·licitant haurà de presentar, als efectes de complir amb la Llei d’incompatibilitats.

l) La Junta Directiva podrà sol·licitar els cursos addicionals que el sol·licitant haurà de realitzar per poder ingressar a l’Associació.

4.2 - Procés d’admissió

El procés d’admissió de nous membres s’iniciarà amb la presentació de l’expedient a la seu de l’Associació amb la següent documentació:

1) La sol·licitud d’ingrés.

2) El Curriculum Vitae.

3) La documentació o certificacions originals que acreditin el compliment dels requisits contemplats en l’article 4.1. La Junta estudiarà la documentació presentada i acordarà en un termini màxim de dos mesos, sobre la seva admissió o inadmissió.

La Junta podrà exigir la informació i documentació addicional precisa per poder avaluar correctament l’admissió.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls atorgui en cada cas.

4. Participar en el govern de l’Associació, en els seus serveis i activitats, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5.- Tenir una acreditació emesa per l’Associació que l’identifiqui com a membre de l‘entitat.

6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot allò que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització de les finalitats estatutàries.

7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació a través de les Assemblees convocades.

8. Ésser escoltat i rebre les notificacions pertinents en l’adopció de mesures disciplinàries contra l’associat.

9. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

10. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació pugui tenir a disposició de l’associat.

11. Formar part dels grups de treball que es puguin crear.

12. Estar inclòs en el dossier d’associats que s’elaborarà cada any en qualsevol format. En aquest dossier apareixerà la relació de tots els membres de l’Associació, agrupats per especialitats professionals, fent referència als títols acadèmics de cada associat.

Aquest dossier serà difós als Jutjats de tot Catalunya i a les organitzacions professionals que tinguin vinculació amb l’acte pericial, i es remetrà pel mitjà més adequat a les autoritats judicials, i a totes aquelles entitats públiques que la Junta Directiva consideri adequat remetre’ls-hi.

La Junta podrà, a més, difondre l’anuari d’associats en aquelles demarcacions judicials de fora de Catalunya que també puguin estar interessades en designar un perit de l’Associació.

13. Ser informats del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes.

14. Consultar els llibres de l’Associació.

15.- Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern.

16.- Participar en els cursos que l’Associació organitzi.

17.- Impugnar els acords de l’Assemblea General i de l’òrgan de Govern i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir les obligacions que esdevinguin de les disposicions estatutàries i les del règim interior.

4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

5. Complir les normes deontològiques de l’Associació, i actuar sempre amb responsabilitat, professionalitat, diligència, objectivitat, imparcialitat i independència en la seva tasca, i guardar el secret professional.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

1. Quan així ho decideixi la persona interessada, comunicant-ho per escrit a la Junta Directiva.

2. No haver satisfet les quotes fixades, ja siguin ordinàries o extraordinàries durant dos períodes trimestrals.

4. Haver estat sancionat amb l’expulsió de l’Associació per l’incompliment de les obligacions estatutàries, d’acord amb la tramitació del preceptiu expedient administratiu previst en el Reglament Disciplinari.

5. Per defunció.

Els membres de l’Associació que siguin baixa perdran els drets d’inscripció abonats en haver estat acceptats com a membres. En cas que l’associat sol·liciti el reingrés de l’Associació dins el termini de 5 anys després de la baixa voluntària, no haurà d’abonar novament la quota d’inscripció.

Una vegada produïda la baixa a l’Associació, el perit haurà de suprimir de la seva documentació professional tota referència de membre de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts.

b) Escollir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, la gestió de la Junta Directiva, i adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació.

d) Acordar la dissolució i liquidació de l’Associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Aprovar els reglaments interns de l’Associació.

g) Conèixer les admissions de nous associats, així com les baixes.

i) Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.

La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim dos cops l’any, una per l’aprovació dels comptes anuals i l’altra per l’aprovació del pressupost de l’exercici següent.

2. L’òrgan de govern podrà convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient i que ho sol·liciti un nombre d’associats d’almenys el 10%. En aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 11

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc de la celebració, la data i l’hora de la reunió de la primera i de la segona convocatòria.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment, mitjançant un escrit o comunicació electrònica dirigit a l’adreça que consti en la relació actualitzada d’associats i associades.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la Junta Directiva. Si no hi és present, l’ha de substituir per aquest ordre, el vice-president, el membre de la Junta Directiva en qui hagi delegat, o el vocal de més edat d’aquesta Junta. Ha d’actuar com a secretari qui ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones presents i representades.

L’Assemblea nomenarà dos interventors que signaran l’acta de l’assemblea després de comprovar que s’ajusta a les deliberacions i acords aprovats.

Article 12

1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan estiguin presents, personalment o representats, la meitat més un dels associats. I en segona convocatòria mitja hora després, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents i representades.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació. El vot dels associats no exercents tindrà la meitat del valor que el vot de la resta d’associats.

Podrà delegar-se el vot a un altre membre de l’Associació.

Tot associat podrà ostentar un màxim de cinc representacions o delegacions de vot. El president podrà ostentar les delegacions de vot d’un màxim del deu per cent dels associats, arrodonint aquest tant per cent a la seva fracció sencera superior.

2. Els acords es prenen per majoria de vots dels socis presents o representats.

3.- La votació per a l’adopció d’acords ha de ser secreta si ho sol·liciten, al menys, el 10% dels associats presents o representats a la reunió.

4. Per adoptar la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

CAPÍTOL IV. L’ÒRGAN DE GOVERN; LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14

1. L’estructura i composició de la Junta Directiva estarà integrada pel president, el vice-president, el secretari, el tresorer i quatre vocals, sense que més de dos membres puguin pertànyer a la mateixa àrea.

2. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Els càrrecs de la Junta Directiva són unipersonals, de manera que cap membre de Junta pot ostentar dos càrrecs a l’hora.

3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, i tenen dret al rescabalament de les despeses degudament justificades, i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.

4. Cas que algun membre de la Junta Directiva exerceixi funcions de direcció, gerència, o altres que no siguin ordinàries del govern de l’associació, podrà ser retribuït.

5. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que hauran de ser associats exercents o d’honor, es fa per votació en una Assemblea General Extraordinària, amb la presentació prèvia de les candidatures individuals o en grup, que es comunicaran als associats amb la convocatòria de l’Assemblea General. A fi i efecte que els associats puguin presentar candidatures, la convocatòria d’Assemblea extraordinària d’eleccions s’anunciarà amb tres mesos d’anticipació.

5. Cas que es presentin diverses candidatures, l’elecció de la Junta Directiva es farà per votació de la majoria dels socis presents i representats en aquesta Assemblea.

6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia actualitzada del cens de socis i dels seus domicilis, que serà certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

7. La Junta Directiva es renovarà per meitats cada dos anys i mig. Els càrrecs de president, tresorer, vocal primer i vocal tercer en una convocatòria, i en la posterior, els càrrecs de vice-president, secretari, i vocal segon i vocal quart.

8. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari en funcions, amb el vist-i-plau del president en funcions, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 15

1. La duració dels càrrecs de la Junta Directiva serà de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot produir-se per:

a) dimissió o renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) separació acordada per l’Assemblea General.

d) baixa com a membre de l’Associació.

e) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, mitjançant elecció provisional per acord de la Junta Directiva.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, defensar, dirigir i administrar l’Associació de la manera que reconeix la Llei i en compliment de les finalitats estatutàries.

b) Complir i aplicar les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius que s’estableixin.

c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

e) Fixar les quotes periòdiques i possibles derrames, i proposar-les a l’Assemblea per a la seva aprovació.

f) Fixar la quota d’inscripció indicada en l’article 4.1.h, i proposar-la a l’Assemblea per a la seva aprovació.

g) Convocar les assemblees generals i fer complir els acords que s’hi adoptin.

h) Revisar i verificar la comptabilitat.

i) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

j) Contractar els recursos humans necessaris per l’adequat funcionament de l’Associació, i fixar-ne la seva retribució.

k) Vetllar perquè els serveis administratius funcionin amb normalitat.

l) Crear els grups de treball i les comissions que es considerin necessaris per assolir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

m) Designar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball,.

n) Dur a terme les gestions necessàries davant qualssevol organisme públic, i entitat privada per tal de complir amb les finalitats estatutàries.

o) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment bancari, d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit per complir amb les finalitats estatutàries.

p) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst els estatuts i comunicar-ho en la primera reunió de l’Assemblea General.

q) Resoldre els recursos contra acords de les comissions i grups de treball.

r) Convocar eleccions per a la renovació de càrrecs dels òrgans de govern

s) Fomentar la realització de cursos d’especialització i publicacions.

t) Incoar expedients disciplinaris als membres de l’Associació quan sigui procedent i donar-ne trasllat per a la seva instrucció i informe a qui pertoqui, d’acord amb el Règim intern que s’apliqui.

u) Establir els criteris sobre la millor manera de difondre i distribuir el directori de socis.

v) Establir un torn d’associats quan l’Associació sigui requerida per designar un perit per part dels Jutjats i Tribunals, institucions o persones físiques o jurídiques.

w) Resoldre els recursos presentats per institucions i persones físiques i jurídiques sobre el comportament dels associats en l’exercici de les seves actuacions professionals, en funció de les normes deontològiques que hagi aprovat l’Associació.

x) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin. Caldrà fer una reunió cada tres mesos com a mínim.

2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president, o bé si ho sol·liciten quatre dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antel·lació i hi ha una assistència mínima de quatre membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin sempre és necessària.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si disposa, per fer-ho, del vot favorable de quatre dels seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. EL PRESIDENT

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

g) Ordenar, per ell mateix o per delegació, els pagaments necessaris per atendre les obligacions de l’Associació.

CAPÍTOL VI. El VICEPRESIDENT, EL TRESORER I EL SECRETARI

Article 22

Correspon al vice-president:

a) Col·laborar amb el President en les seves obligacions.

b) Assumir temporalment les funcions del President en cas d’absència, dimissió, cessament, malaltia, separació o expulsió de l’Associació.

Article 23

1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa els recursos que s’obtenen en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

2. Organitzar la recaptació dels ingressos i efectuar els pagaments que corresponguin d’acord amb el pressupost aprovat i amb les decisions preses per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

El producte de les recaptacions s’ingressarà en els comptes corrents o d’estalvi oberts en establiments bancaris a nom de l’Associació.

3. Presentar a l’Assemblea General per a la seva aprovació, tant el seu estat de comptes referent al període comprès entre l’acta i l’estat anterior aprovat, com el projecte de pressupost per al proper exercici.

El càrrec de tresorer recaurà preferentment en un membre de la comissió de l’àrea d’economistes o àrees connexes.

Article 24

1. El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

2. Custodiar els llibres d’actes, la documentació, els fitxers, l’arxiu, els béns i drets de l’Associació.

3. Redactar la memòria anual reglamentària, l’ordre del dia de la Junta Directiva i l’Assemblea General així com les seves actes. És el cap de personal dels serveis i dóna comptes de la seva normalitat o de les seves incidències a la Junta Directiva.

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 25

Es podran crear grups o comissions de treball d’acord amb criteris d’especialitat pericial o en base a necessitats concretes de l’Associació.

Mitjançant una reglamentació interna, es podrà determinar el règim d’organització i funcionament de les diferents grups o comissions de treball.

Les comissions presentaran a la Junta Directiva els informes que han dut a terme, i podran proposar a la Junta Directiva normes internes de funcionament o de millora.

Els informes elaborats per les comissions o grups de treball tindran efectes de proposta i no seran vinculants per a la Junta.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

a) les quotes periòdiques i possibles derrames que aprova l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

b) els drets i les quotes d’inscripció que aprova l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

b) les subvencions oficials i particulars.

c) les donacions, les herències o els llegats.

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

e) Els Drets corresponents a les quotes d’inscripció a qualssevol tipus de cursos, congressos o jornades de formació que organitzi l’Associació.

f) Els drets per la publicació de manuals o llibres relacionats amb la tasca pericial.

g) Les derrames que es puguin sol·licitar de forma justificada i extraordinària

Article 28

Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes i derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments bancaris o d’estalvi, cal que hi quedin registrades les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un òrgan instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

CAPÍTOL X. DURACIÓ. DISSOLUCIÓ

Article 32

L’Associació té una duració indefinida, però pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

4. El remanent net que pugui resultar de la liquidació de l’Associació es repartirà entre els associats donats d’alta en el moment de la dissolució que estiguin al corrent de pagament, de forma proporcional a la quota que satisfacin.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords als quals fan referència els apartats anteriors d’aquest article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, 18 de juliol de 2013.