Principis deontològics i de bones pràctiques dels perits de l'Associacio Catalana de Perits Judicials i Forenses col·laboradors de l'Administració de Justícia:

Principis Generals:

En el seu exercici professional els perits de l'Associació catalana de perits judicials i forenses col·laboradors de l'Administració de Justícia actuaran sota els següents principis deontològics:

 • 1- Independència i llibertat.
  Els associats desenvoluparan la seva tasca amb llibertat i autonomia, sense admetre influències alienes.
 • 2- Lleialtat i Integritat.
  Els associats desenvoluparan la seva activitat amb rectitud, diligència, honestedat, respecte a la legalitat, i tindran lleialtat amb les parts implicades i els Tribunals de Justícia, i tindran en compte el marc d'incompatibilitats legalment establert.
 • 3- Dignitat.
  Els Associats actuaran amb honor, tenint respecte a la seva professió, al seu mandant, als Tribunals i als seus companys.
 • 4- Professionalitat, objectivitat, imparcialitat i veracitat.
  Els associats actuaràn sempre en la recerca de la veritat i basant-se amb els seus coneixements específics.
 • 5- Capacitat i formació.
  • 1. Els associats portaran a terme aquelles tasques per les quals tinguin la capacitat i formació adequada.
  • 2. El perit inscrit en l'Associació haurà de mantenir un nivell adequat de coneixement tècnic i científic, així com una experiència pràctica en el seu camp professional i en l'àmbit processal, que hauran d'actualitzar permanentment.
  • 3. L'Associació promourà la realització de cursos de formació continuada per als seus associats.
 • 6- Secret professional i confidencialitat.
  • 1. L'associat mantindrà el secret professional de la informació obtinguda en l'exercici de la seva professió.
  • 2. El secret professional comprèn la condifencialitat respecte a la informació a la qual, amb motiu de la seva actuació, el perit hagi tingut accés.

Principis referits a qüestions específiques:

 • 7- Quant a l'acceptació de càrrecs en designes judicials.
  • 1. És recomanable que els associats portin a terme totes les sol·licituds d'acceptació de càrrecs en aquells partits judicials on el perit estigui donat d'alta i inscrit.
  • 2. No obstant això, el perit haurà de justificar adequadament la causa de no acceptació davant el Tribunal, d'acord amb el que disposa l'article 342 LEC.
  • 3. En tot cas, s'haurà de rebutjar una missió com a perit si es considera que no És pròpia de la seva especialitat o dels seus coneixements específics.
  • 4. El perit membre de l'Associació designat pel Tribunal, una vegada acceptat el càrrec, haurà d'acomplir de forma íntegra la missió que li ha estat encomanada, acudint a totes les compareixences a les que pugui ser cridat.
 • 8- Quant a honoraris i la seva fixació.
  • 1. El perit té dret a percebre uns honoraris justos en contraprestació als seus serveis i en el moment d'entregar el seu peritatge, així com a reintegrar-se de les despeses generades a causa de la seva actuació professional.
  • 2. Per encàrrecs privats:
   • a. El perit i el sol·licitant dels seus serveis pactaran lliurement els honoraris.
   • b. El perit podrà formalitzar per escrit el pacte sobre els honoraris. Les parts podran sotmetre a l'arbitratge de l'Associacio Catalana de Perits Judicials o entitat que considerin, els conflictes que puguin sorgir en aquesta matèria, sense perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei.
   • c. L'Associació fomentarà la formalització per escrit d'aquests pactes.
   • d. És recomanable que el perit lliuri al sol·licitant dels seus serveis un pressupost per escrit amb caràcter previ a l'elaboració del peritatge. El perit està obligat a lliurar-lo quan se li sol·liciti.
   • e. Un cop acomplert l'encàrrec rebut, el perit emetrà la corresponent liquidació final d'honoraris.
   • f. Abans de realitzar la seva actuació professional o durant la mateixa, el perit podrà sol·licitar una o més bestretes, que es considera una quantitat a compte dels honoraris finals, així com les despeses necessàries per dur a terme l'actuació esmentada.
  • 3. Per quantificar els seus honoraris en qualsevol assumpte, el perit haurà de tenir en compte, principalment, els criteris següents:
   • a) El temps esmerçat.
   • b) La dificultat i/o complexitat de l'encàrrec.
   • c) La intensitat de la dedicació.
   • d) La urgència i l'especialització exigides.
   • e) La utilització de material específic.
  • 4. En el cas que el perit hagi estat cridat per designa judicial, la bestreta sol·licitada en base a l'art. 342 LEC haurà d'ajustar-se als criteris establerts en aquest article. Es recomanable justificar la quantia d'aquesta bestreta en la compareixença o en l'escrit en el qual es sol·liciti.
  • 5. l'Associació Catalana de Perits Judicials impulsarà la unificació de la normativa pel que fa a honoraris pericials a tot Catalunya. En qualsevol cas, les normes d'honoraris que pugui establir l'Associació catalana de perits judicials tindran un caràcter merament orientatiu.
  • 6. L'Associació podrà emetre els informes que li puguin sol·licitar els òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar les consultes formulades i emetre dictàmens previs o posteriors a l'emissió de minutes, sense perjudici de les taxes que es puguin establir per aquest servei.
  • 7. En peritatges sol·licitats pels litigants amb justícia gratuïta o bé d'ofici en qualsevol jurisdicció, l'Associació catalana de perits judicials promourà acords amb els organismes públics amb competència per a regular aquest tipus de peritatges, per tal d'aconseguir una millora del sistema de pagament dels peritatges, amb un tractament just i àgil.