JOSEP TORRENTE RIVERA - nº 227

Titulació: Dr. Enginyer Industrial.
Altres títols: Enginyer Industrial. Perit Industrial Electricista.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 1.408
Data d'inscripció: 1960
Societat professional: ----------------------
Direcció Travessera de les Corts 305, 2on 1a.
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.405.22.48
Fax: 93.405.22.48
E-mail: jtr-perito@movistar.es
jtr-ingeniero@movistar.es
Web: www.perito-ingenieroindustrial.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó i Madrid.
Especialitat:
 • Electricitat (baixa i alta tensió). Tarifes, mesura (consum, potència, reactiva)
 • Gasos i fluids combustibles (gas natural, butà, propà).
 • Climatització, calefació i fred industrial
 • Inspecció de defectes i seguretat (edificis, maquinària, instal.lacions).
 • ***
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Propietat Industrial (patents, marques, models, dissenys).
 • Drets de trasllat o cessació d'activitats en reparcel·lació o expropiació.
 • Valoració/taxació de béns (edificis, maquinària, instal·lacions, vehicles) i empreses.
Altres:
 • Assistència tècnica a Comissions judicials (diligències preliminars i de comprovació de fets).
 • Assessorament tècnic a Advocats en demandes i contestacions.
 • Auditories tècniques i energètiques. "Coaching" estalvi.
 • Legalitzacions i llicències d'activitat.
 • Aplicació industrial del làser.
 • Dictàmens tècnics de contratació per consums elevats d'electriciat i/o gas amb comercialitzadores.