ALVARO SANSA IBARRA - nº 442

Titulació: Llicenciat en Direcció i Administració d' Empreses. Diplomat en Ciències Empresarials. Tècnic Superior en Administració i Finances.
Altres títols: Programa Executiu en Dret Concursal.Postgrau en Finances. Perit Judicial en Valoracions Comptables.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d' Economistes de Catalunya. Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales. Registre d'Economistes Forenses .
Col·legiat/Associat: 16.737 / 4.701 / 3.130
Data d'inscripció: 23.7.2020 / 26.11.2014 / 11.11.2014
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Progrés 137-139, 1er.3ª
Codi Postal: 08912
Població: Badalona
Telèfon: 679.227.298
Fax: ----------------------
E-mail: asansa@alvarosansa.es
alvarosansa@gmail.com
Web: www.alvarosansa.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Actuacions Judicials (Pericial i Concursal).
  • Valoracions Comptables, Fiscals i Laborals.
  • Viabilitat i reestructuració empresarial.
  • Propietat Industrial i Intel·lectual.
  • Valoracions de danys patrimonials.
  • Productes bancaris.
Altres: